FAMILY NAME 
[2015]


32x38cm

intaglio, Tetra Pak